Regulamin sklepu

 • Definicje użyte w regulaminie
  1. Sprzedawca – przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż w formie sklepu internetowego, identyfikujące się jako Organicenergy Polska Sp. z o. o., mające siedzibę przy ul. Błonia 5, 39-220 Pilzno. Dane kontaktowe – e-mail: info@organicenergy.eu, tel. +48 14 672 31 15, NIP 8722411225, REGON 362057130.
  2. Kupujący – osoba pełnoletnia, która składa zamówienie w celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
  3. Produkt – towar oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

 • Postanowienia ogólne
  1. Zamówienia w sklepie internetowym cocoheaven.pl przyjmowane są poprzez stronę http://cocoheaven.pl/ i realizowane według kolejności ich składania.
  2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt wolny od wad.
  3. Ceny Produktów podawane na stronie internetowej sklepu zawierają podatek VAT.
  4. Złożenie zamówienia na stronie internetowej sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 • Zamówienie i dostawa
  1. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz miejsca dostawy.
  2. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Coco Heaven zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Kupującego, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od Coco Heaven (takich jak błąd systemu komputerowego) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.
  3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony.
  4. Przy realizacji każdego zamówienia wystawiamy fakturę lub paragon.
  5. Czas realizacji zamówienia wynosi 3-5 dni roboczych. Dostawa na terenie kraju jest darmowa, natomiast poza granice uwzględniana uprzednim kontaktem mailowym z Kupującym.

 

 • Płatność
  1. Coco Heaven oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem sklepu internetowego:
   1. gotówką przy odbiorze towaru (płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego towaru),
   2. kartą kredytową w systemie on-line za pośrednictwem FirstData,
   3. bezpieczne zakupy w systemie on-line za pośrednictwem FirstData.

 

 • Odstąpienie od umowy
  1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
  2. Do skutecznego odstąpienia od umowy wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
  3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
  4. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
  5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  6. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

 • Reklamacja
  1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 14 dni od momentu objęcia Produktu w posiadanie.
  2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
  3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
  4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 

 • Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  2. Procedura zamówienia wymaga podania przez Kupującego jego danych osobowych. Wypełnienie formularza zamówienia oznacza zgodę Kupującego na przetwarzanie jego danych osobowych, wyłącznie dla celów związanych z realizacją zamówienia i w zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133 poz. 883 ze zm.).
  3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
  4. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji, poprawiania lub zaprzestania przetwarzania.

 

 • Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu dokonana przez Sprzedawcę wchodzi w życie z dniem opublikowania zmiany na stronie internetowej sklepu i będzie miała zastosowanie do umów zawieranych po dacie wejścia w życie zmiany.
POLSKA
OE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Błonia 5
39-220 Pilzno, Polska
Telefon: +48 14 672 31 15
NIEMCY
OE Organicenergy GmbH
Grossbeerenstr 2-10
12107 Berlin, Germany
Telefon: +49 30 2215 20282
ZOSTAŃ DYSTRYBUTOREM
info@organicenergy.eu
+48 14 672 31 15
Napisz wiadomośćREGULAMIN SKLEPU